Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja novcanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja novcanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske usvojilo je novi “Pra­vil­nik o uslo­vi­ma i na­či­nu ostvarivanja nov­ča­nih pod­sti­ca­ja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini”. Agroportal Vam izdvaja detalje a kompletan pravilnik sa obrascima za prijavu, možete preuzeti ispod.

Izdvojeno iz pravilnika:

Pra­vo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji ima­ju fizička i prav­na lica (u daljem tek­stu: ko­ri­snik podsticaja) sa pre­bi­va­li­štem, od­no­sno sjedi­štem u Republici Srp­skoj, ko­ji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke i ko­ja su upi­sa­na u Re­gi­star poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, ko­ji su upi­sa­ni u Re­gi­star korisnika podsticajnih sredstava.

Pravo na novčana sredstva podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici podsticaja ostvaruju za:

  1. investicije u sto­čar­sku proizvodnju (sistemi za zatvorenu linijsku mužu, pokretna izmuzišta, linije za hranjenje i pojenje i sistemi za izđubravanje),
  2. investicije u biljnoj proizvodnji (izgradnja pla­ste­ni­ka, podizanje višegodišnjih za­sa­da, postavljanje protivgradnih mreža),
  3. investicije u preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (nabavka tehnološke opreme, uključujući i rashladnu opremu za hladnjače, sušare i opremu za preradu, sortiranje i pakovanje i izgradnja skladišta),
  4. investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (nabavka pogonskih mašina i priključne mehanizacije).

Novčana sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.

Iznos podsticajnih sredstava iz stava 4. ovog člana uvećava se za komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva za dodatnih 5% za nosioce starosti do 40 godina, ili za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Za nabavke, odnosno usluge izvršene od dobavljača odnosno izvođača van područja Republike na kome nije izvršena fiskalizacija (Brčko Distrikt BiH) i za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača odnosno izvođača.

Preuzmite pravilnik:

Pročitajte još...   Mljekara "Meggle" obara rekorde

[button color=”green” size=”medium” link=”https://agroportal.ba/wp-content/uploads/2018/05/Pravilnik-kapitalne-investicije-2018.doc” icon=”” target=”true”]Pravilnik kapitalnih investicija 2018. [/button]

Shares
Slične objave
Agro vijesti

U Semberiji nestašica meda (VIDEO)

Agro vijesti

Sjetva kukuruza u Semberiji zaostaje zbog kiše

Komentariši