STOČNA HRANA FARMOFIT PRVI IZBOR I OVE SEZONE!
Agro intervjuAgro oglasi

STOČNA HRANA FARMOFIT PRVI IZBOR I OVE SEZONE!

Svi oni koji se bave uzgojem domaćih životinja znaju koliko je važna kvalitetna stočna hrana. U današnjem tekstu ćemo vam otkriti sve ono što bi vas moglo zanimati kad je stočna hrana u pitanju i to ona najkvalitetnija – FARMOFIT.

Stočna hrana

Prvi ovogodišnji ciklus tova pilića ulazi u finalnu fazu, dok je sjetva kukuruza uspješno završena u skoro svim ratarskim područjima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se uzmu u obzir prošlogodišnji proizvodni rezultati u pomenutim oblastima proizvodnje, očekivanja od ove sezone su velika. O postignutim rezultatima, poremećajima na tržištu sirovina, ali i o planovima za budućnost, razgovarali smo sa dipl. ing. poljoprivrede Petrom Ninićem, marketing menadžerom u fabrici stočne hrane „Farmofit“.

Zašto je stočna hrana Farmofit prirodan izbor domaćina širom BiH?

Farmofit: Farmofit je već duži niz godina pozicioniran kao vodeći brend na tržištu u Bosni i Hercegovini kad je stočna hrana u pitanju. O tome svjedoče relevantni pokazatelji obima proizvodnje u našoj fabrici, broj partnerskih farmi, velikih sistema organizovanog tova pilića, poljoprivrednih apoteka i drugih subjekata koji sa nama uspješno sarađuju već godinama. Međutim, strateška orijentacija kompanije Rapić nije samo u tome da budemo prepoznati isključivo kao proizvođači čija je stočna hrana u BiH najkvalitetnija. Naše dugoročno opredjeljenje je da budemo jedinstven servis svim našim saradnicima na terenu. Šta to praktično znači? Oduvijek je važilo pravilo da proizvođači treba da se bave sa organizacijom proizvodnje, odnosno da najveći dio svoje energije usmjeravaju na pravovremeno organizovanje svih agrotehničkih i drugih mjera, koje će rezultirati zadovoljavajućim obimom proizvodnje visoko kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda. Danas, u savremenim uslovima poslovanja, koji nisu zaobišli ni agrarni sektor, proizvođači pored svoje osnovne funkcije moraju da vode računa i o nabavci inputa, prodaji, standardizaciji, marketingu, tržištu i sl. Ukoliko profesionalnom farmeru ili pak malom proizvođaču, koji se sa poljoprivredom bavi u cilju zadovoljenja vlastitih potreba obezbijedite sve proizvode i usluge koji su mu potrebni za uspješnu organizaciju konkretne proizvodnje, vi ste sa njegovih leđa „skinuli“ ogroman teret i obavezu. Upravo je to strateško opredjeljenje kompanije Rapić – da bude desna ruka poljoprivrednicima. Da im olakša procese planiranja, organizovanja i kontrole farmske i ratarske proizvodnje. Da bude pauzdan partner.

stočna hrana

Ninić: Strateško opredjeljenje kompanije Rapić je da bude desna ruka poljoprivrednicima.

Pomenutu poziciju na tržištu uspješno gradimo već duži niz godina, na način da je svim našim kupcima i partnerima obezbijeđena najkvalitetnija Farmofit stočna hrana, kao i ratarski inputi renomiranih kuća – sjemena kukuruza i soje ZP Hibridi i Petrokemija mineralna đubriva. Samo sa pomenuta tri inputa (hrana, sjeme i đubrivo) „riješili“ ste više od polovine farmskih potreba za repromaterijalom. Dodatno, važno je pomenuti i naš fokus na nauku, koji se ogleda u strogoj politici kvaliteta, kontroli ulaznih komponenti i gotovih proizvoda, implementaciji međunarodnih standarda kvaliteta i kontinuiranom stručnom osposobljavanju vlastitog osoblja. Na kraju, sve nabrojane prednosti našeg poslovanja, koje se prvenstveno ogledaju u širokoj paleti osnovnih poljoprivrednih inputa i politici kvaliteta, ne vrijede bez efikasne kormercijalne i logističke podrške. Zahvaljujući izuzetno dobro organizovanom sistemu planiranja distribucije, vlastitom i dobro opremljenom voznom parku i pouzdanom osoblju, danas naručena Farmofit stočna hrana je već sutradan na adresi kupca. Svi prethodno pomenuti principi poslovanja kompanije Rapić, kao i brojni drugi, dovoljan su razlog da Farmofit i zaista bude PRIRODAN IZBOR najvećeg broja farmera u BiH.

Kako se protekla godina, u kojoj je bilo potrebno puno prilagođavanja odrazila na poslovanje kompanije „Rapić“?

Farmofit: Prethodna „Covid“ godina je cjelokupnoj bh privredi iznenada donijela jednu potpuno novu situaciju. Krizu globalnih razmjera. U prošlosti je bilo različitih kriza koje su pogađale agrarni sektor, tipa onih uzrokovanih klimatskim promjenama (poplave, suše i dr.), međutim, kriza uzrokovana pandemijom je najznačajniji poslovni izazov sa kojim smo se susreli u poslijeratnom periodu. Ukoliko iz sadašnje perspektive posmatramo prošlu godinu i dešavanja u njoj, možemo sa sigurnošću reći kako smo sada značajno spremniji za sve eventualne nove krize. Međutim, u trenutku zvaničnog proglašenja globalne pandemije i uvođenja prvog lockdown-a, osjetili smo realnu bojazan da li ćemo biti u mogućnosti da održimo naše poslovanje u obimu koji su zahtijevali svi naši korisnici na terenu. Srećom, zahvaljujući značajnim skladišnim kapacitetima naše fabrike, koja su u tom momentu bila u velikoj mjeri popunjena sa kvalitetnim domaćim sirovinama, te spoznaji da su naše proizvodne linije u stanju da za kratko vrijeme produkuju ogromne količine gotove stočne hrane, mogli smo na momenat da odahnemo. U veoma kratkom roku uspostavili smo „krizni štab“ menadžmenta, koji je donio nekoliko veoma važnih odluka. Primarno je bilo da se obezbijedijedi strogo poštovanje svih higijensko-epidemioloških mjera, kako u fabrici, tako i u radu sa ljudima na terenu. Druga značajna odluka je bila da se cijene gotovih proizvoda neće mijenjati, odnosno da će ostati na nivou prije pandemije. Na kraju, napravljen je plan primarne podrške za sve naše kupce i partnere. Nastojali smo dodatno unaprijediti rad komercijalne i službe za distribuciju naših proizvoda, na način da naša stočna hrana, ali i sjemena, mineralna đubriva i drugi materijali i zaista dođu do svih proizvođača kojima su potrebni. Takođe, naš stručni tim, na čelu sa dr Lazarom Makivićem je nakon prvog popuštanja mjera organizovao brojne obilaske domaćih farmi, u cilju direktnog savjetodavstva. Na kraju, stalno smo pozivali farmere na što veći angažman svih raspoloživih zemljišnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Kao rezultat imali smo jednu od najboljih ratarskih godina u dužem periodu.

stočna hrana

Direktno savjetodavstvo na farmi – ključ oporavka od Covid krize.

Kako objašnjavate odličnu pozicioniranost Instituta za kukuruz “Zemun polje” u domaćem ratarstvu?

Farmofit:  Apsolutnu dominantnost ZP Hibrida u domaćem ratarstvu pripisujemo prije svega činjenici da su hibridi Instituta za kukuruz „Zemun polje“ jedni od rijetkih koji zadovoljavaju potrebe kako velikih komercijalnih (tržišnih) proizvođača kukuruza, tako i onih manjih, koji kukuruz veoma često proizvode za vlastite, naturalne potrebe. Praksa na tržištu pokazuje kako se sve veći broj sjemenskih kuća orijentiše isključivo prema velikim proizvođačima, iako najveći broj proizvođača spada u grupu onih sa srednjim i/ili malim posjedima. U konačnom zbiru, sigurno je veći udio koji odnose mali proizvođači u ukupnoj proizvodnji kukuruza. Zbog toga, mali i srednji proizvođači kukuruza uvijek će biti jednako tretirani od strane „Instituta“ i kompanije Rapić, kao i oni koji se ratarstvom bave na velikim površinama. Nadalje, oduvijek je važilo pravilo kako su hibridi kukuruza, koji su selekcionisani u istim ili sličnim klimatskim uslovima kao što su naši, veoma produktivni uz visok nutritivni kvalitet. Domaći ratari to veoma dobro znaju. Ukoliko svemu navedenom dodamo i to da je kompanija Rapić u saradnji sa Institutom za kukuruz „Zemun polje“ ove sezone na tržište BiH uvezla i sedam potpuno novih hibrida, povećala ukupne količine sjetvenih doza za čak 10 %, te pri tome cijene istih zadržala na prošlogodišnjem nivou, ne čudi zašto su ZP Hibridi, baš kao i Farmofit – PRIRODAN IZBOR.

stočna hrana

ZP Hibridi – odlična prilagodljivost domaćim uslovima gajenja.

Zašto cijena merkantilnog kukuruza na globalnom tržištu nikada nije bila veća?

Farmofit: Rezultati u proizvodnji kukuruza u BiH, koji su ostvareni u prethodnoj proizvodnoj sezoni mogu se ocijeniti kao vrhunski. Uz visoke prinose imali smo i veoma dobar kvalitet proizvedenog kukuruza. Žetva i berba potrajali su skoro do kraja godine, dok kolone punih prikolica pred našim prijemnim kapacitetima nikada nisu bile duže. U skladu sa navedenim, logično je razmišljanje da kukuruza na tržištu ima dovoljno, što znači i pad cijena. Međutim, gubimo iz vida da je kukuruz izuzetno tržišna roba, čija se cijena određuje na berzi. Takođe, ukoliko je kukuruz „rodio“ u BiH, to ne mora da znači da su i druga ratarska područja u Evropi i svijetu imala jednako dobru godinu. Desilo se upravo suprotno. Ukrajina, kao evropska žitnica imala je jednu od najtežih proizvodnih godina. Ništa bolje nije bilo ni u Francuskoj, dok su se na južnoj polulopti, tačnije u Južnoj Americi proizvođači borili sa nezapamćenim sušama. Dakle, iako smo mi imali izuzetnu ratarsku godinu, na globalnom nivou je bila jedna od lošijih. Istovremeno, zbog poremećaja uzrokovanih pandemijom Corona virusa, veliki broj zemalja je iz straha zbog prehrambene sigurnosti pohrlio da kupuje kukuruz na svjetskoj berzi. U ovim aktivnostima prednjači Kina, kao najveći svijetski proizvođač svinja, a samim tim i najveći svijetski potrošač kukuruza. Kada imamo ogromnu potražnju i smanjenju ponudu određenog proizvoda, u ovom slučaju merkantilnog kukuruza, normalna ekonomska pojava je rast cijena. U konačnom, kompanija Rapić, kao ni bilo koja druga domaća firma koja se bavi sa proizvodnjom i/ili preradom kukuruza u stočnu hranu i druge proizvode nema apsolutni nikakav uticaj na globalno berzansko formiranje cijena kukuruza, kao ni drugih komponenti (soja, pšenica i dr.).

stočna hrana

Kukuruz je izuzetno tržišna roba, čija cijena se formira na berzi.

Koji je bio cilj kampanje u sklopu koje su vaši stručnjaci gostovali na lokalnim stanicama BiH?

Farmofit:  Već duži niz godina, Farmofit je u saradnji sa Institutom za kukuruz „Zemun polje“ i fabrikom mineralnih đubriva „Petrokemija“ iz Kutine bio domaćin brojnih zimskih savjetovanja za poljoprivrednike širom BiH. Zbog uvedenih mjera za suzbijanje Covid pandemije, sva javna okupljanja u većem obimu su, kao što znamo, zabranjena. Mi nismo željeli da prekidamo naša tradicionalna druženja sa poljoprivrednim proizvođačima, pa smo došli na ideju da svim zainteresovanim proizvođačima stručne savjete iz ratarstva i animalne proizvodnje plasiramo putem radijskih emisija na lokalnim radio stanicama. Stručni savjetodavni tim, koji su činili dr Dragiša Lopandić sa Instituta za kukuruz „Zemun polje“, dr Lazar Makivić i marketing menadžer kompanije Rapić, dipl. ing. poljoprivrede Petar Ninić održali su seriju gostovanja na više od deset lokalnih radio stanica, čije frekvencije rado slušaju poljoprivrednici iz različitih dijelova BiH. Kampanja je ocijenjena kao veoma uspješna, čemu svijedoči veliki broj pozitivnih reakcija poljoprivrednika koji su slušali stručne savjete.

stočna hrana

dr. Lopandić, dr. Makivić i dipl. ing. poljoprivrede Petar Ninić održali brojna gostovanja na radio stanicama

Koji je osnovni marketinški cilj kompanije „Rapić“?

Farmofit:  Iako često “nevidljiva” funkcija u ukupnom kompanijskom djelovanju, marketing je izuzetno važna funkcija u savremenom poslovanju. Pri tome, marketinški cilj kompanije Rapić je veoma jednostavan – brinuti se za svoje korisnike, kupce i partnere. Voditi računa o njima. Pomenuti cilj postižemo na način da smo skoro svakodnevno u dodiru sa našim krajnjim kupicma, od kojih crpimo dragocijene informacije. Svaki mali i veliki farmer, domaćin sa jednom kravom i nekoliko svinja, veterinar, inženjer u poljoprivrednoj apoteci ili tek baka sa kutijom pilića trebaju da imaju jednak tretman i da kvalitetna stočna hrana bude dostupna svima. Da budu vrijednovani kao dio velike Farmofit porodice. Da u izobilju sličnih proizvoda u poljoprivrednim apotekama uvijek prepoznaju kvalitet i kažu: „Daćete mi Rapićev koncentrat!“. Da uvijek rado primaju u goste naše komercijalne savjetnike i stručnu službu, te nam pri tome sugerišu na koji način možemo dodatno da unaprijedimo kvalitet naših proizvoda i same usluge. Da pjevuše naše radio reklame i ponosno ističu Farmofit obilježja na svojim farmama. E, to je onda dobar marketing.

stočna hrana

Zadovoljan kupac – najbolji marketing

Koji su budući planovi kompanije „Rapić“  kad je u pitanju stočna hrana?

Farmofit: Iako postojimo već više od 30 godina, naši kompanijski planovi su “jednako mladi” kao da smo osnovani juče. Agrar je dinamično područje poslovanja, koje zahtijeva česta prilagođavanja i uvođenje novih trendova. Jedini plan, odnosno odluka koja se nikada neće mijenjati je ona koja se odnosi na naše strateško opredjeljenje – kvalitet. Jednostavno, kvalitet koji ima naša stočna hrana nema alternativu i na ovom polju nema kompromisa. Samo unapređenje. Nadalje, jedan od važnijih planova koji imamo za naredni period je značajnija orijentacija na već prisutni trend pojave mladih poljoprivrednika. Najveći broj naših partnerskih farmi ima svoje nasljednike, što je optimistična spoznaja. Nova generacija farmera sam posao i organizaciju farmske proizvodnje posmatra na potpuno drugačiji način nego njihovi roditelji. Značajan dio mladih farmera je formalno školovan iz oblasti agrara, prate se savremene tehnologije, informacije se konzumiraju u digitalnom obliku, dok sama intenzitivnost proizvodnje na farmi raste u značajnijem obimu nego što je to bio slučaj prije. Kompanija Rapić je takođe tim sačinjen od velikog broja mladih ljudi. Ljudi koji razmišljaju na identičan način kao i novi, mladi farmeri. Mi smo spremni za novo partnerstvo, koje će zasigurno biti dio novog agrarnog preporoda u Bosni i Hercegovini.

stočna hrana

Mladi farmeri su budućnost bh agrara

0Shares
Slične objave
Agro oglasi

Farmofit traži nove radne kolege!

Agro oglasi

CROAGRO međunarodni sajam poljoprivrede 01.12.2022.